Yargıtay’da dairelerin iş bölümü yeniden belirlendi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, 2024 yılı itibariyle hukuk ve ceza dairelerinin iş bölümünü belirledi

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümü gösterir kararı 23 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

YARGITAY KARARI

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURUL KARARI

Sayı               : 2024/1

Karar Tarihi: 18/01/2024

Yargıtay Başkanlar Kurulunun 06.01.2024 tarih, 1 Sayılı Kararı ile hazırlanan Yargıtay iş bölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 18.01.2024 Perşembe günü saat 14.00’te İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda Birinci Başkan Mehmet Akarca başkanlığında toplandı.

İş Durum Çizelgeleri;

YARGITAY CEZA DAİRELERİ 01/01/2023 – 3U12/2023
BİRİM ADI 2022 YILINDAN DEVİR 2023 YILINDA GELEN 2023 YILINDA KARARA ÇIKAN 2023 YILINDA DERDEST
1. Ceza Dairesi 7611 9667 8647 8631
2. Ceza Dairesi 15739 29977 10287 35429
3. Ceza Dairesi 48279 27080 11716 63643
4. Ceza Dairesi 44357 17070 26608 34819
5. Ceza Dairesi 9505 12501 12926 9080
6. Ceza Dairesi 13929 21313 15791 19451
7. Ceza Dairesi 26036 20570 11828 34778
8. Ceza Dairesi 10592 5227 10750 5069
9. Ceza Dairesi 29354 14200 9060 34494
10. Ceza Dairesi 31094 23867 11793 43168
11. Ceza Dairesi 38986 7373 11159 35200
12. Ceza Dairesi 16892 6851 6090 17653
TOPLAM 292374 195696 146655 341415

 

YARGITAY HUKUK DAİRELERİ 01/01/2023 ■ 31/12/2023
BİRİM ADI 2022 YILINDAN DEVİR 2023 YILINDA GELEN 2023 YILINDA KARARA ÇIKAN 2023 YILINDA DERDEST
1. Hukuk Dairesi 5665 6713 7785 4593
2. Hukuk Dairesi 2761 10235 6569 6427
3. Hukuk Dairesi 1111 5904 3902 3113
4. Hukuk Dairesi 16900 13624 14317 16207
5. Hukuk Dairesi 5574 12756 13343 4987
6. Hukuk Dairesi 3373 4507 4393 3487
7. Hukuk Dairesi 3724 5895 6631 2988
8. Hukuk Dairesi 8538 6690 6905 8323
9. Hukuk Dairesi 1612 21627 20631 2608
10. Hukuk Dairesi 2992 14477 13679 3790
11. Hukuk Dairesi 7208 6958 7804 6362
12. Hukuk Dairesi 3981 9664 9530 4114
TOPLAM 63439 119050 115489 66999

 

 

YARGITAY GENEL KURULLARI 01/01/2023 – 31/12/2023
BİRİM ADI 2022 YILINDAN DEVİR 2023 YILINDA

GELEN

2023 YILINDA KARARA ÇIKAN 2023 YILINDA DERDEST
Ceza Genel Kurulu 831 614 709 736
Hukuk Genel Kurulu 686 1166 1401 451
TOPLAM 1517 1780 2110 1187

 

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 01/01/2023 – 31/12/2023
BİRİM ADI 2022 YILINDAN DEVİR 2023 YILINDA

GELEN

2023 YILINDA KARARA ÇIKAN 2023 YILINDA DERDEST
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 62928 140212 181133 22007

 

Hukuk ve Ceza Dairelerinin iş durum çizelgeleri incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

 1. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ
 2. İŞ BÖLÜMÜNÜN GENEL ESAS VE İLKELERİ
 • Yargıtay “Hukuk Daireleri” arasında iş bölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve iş birliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan “ihtisas alanı ve temel görev esasları” çerçevesinde yapılır.
 • İhtisas Alanı;
  • Yargıtay “Hukuk Daireleri”, “Medeni Hukuk Daireleri”, “Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “Borçlar ve Ticaret Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas alanı” altında toplanır.
  • Her Hukuk Dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.
  • Zaruret bulunması halinde bir Hukuk Dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.
 • Temel Görev;
  • Her bir Hukuk Dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.
  • Hukuk Dairelerine, kural olarak temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmez.
  • Zorunluluk bulunması halinde bir Daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir.
 1. ORTAK HÜKÜMLER
 • Bu iş bölümüne ilişkin kararların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 25.01.2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararı uyarınca Dairelerin görevinde olup henüz temyiz incelemesi sonuçlanmayan dosyalar mevcut halleri ile bu iş bölümü kararına göre görevli hale gelen Daireye gönderilir ve temyiz incelemesi bu Daire tarafından tamamlanır.
 • İlk derece mahkemelerinden temyiz incelemesi için gönderilen dava dosyalarından eksiklik, bozma ve sair nedenlerle mahalline geri çevrilmiş olanların temyiz incelemesi bu iş bölümü kararına göre görevli hale gelen Daire tarafından tamamlanır.
 • Temyiz incelemesi tamamlanarak mahalline gönderilen dosyalara ilişkin karar düzeltme istemlerinin incelemesi kararı veren Daire tarafından tamamlanır.
 • Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun kararlarına göre görevli hale gelen Daire, yeni iş bölümüne ilişkin dosyalarda Yargıtaya ilk geliş tarihi itibariyle görevli bulunmadığından bahisle görevsizlik kararı veremez.
 • Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiş olması, temyiz inceleme görevinin benimsendiği anlamına gelmez.
 • Dairece hukuki nitelendirmenin yanlışlığı gerekçesiyle bozulan davada, mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama üzerine hukuki niteliği değişerek verilen kararın temyiz incelemesi, görevli ilgili Dairece yapılır.
 • Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya ferisi durumunda bulunan davalar hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, söz konusu davanın başka bir Dairenin görevleri arasında açıkça yazılı olması şartına bağlıdır.
 • Daireler ön inceleme yapmadan duruşma günü veremezler. Ön inceleme yaparak duruşma gününü bildirir tebligat çıkartan Daire görevsizlik kararı veremez.
 • Temyize konu davada eski kanun maddelerinin uygulanmış bulunması halinde görevin belirlenmesinde, bu maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas alınır. Bu iş bölümü ile atıf yapılan kanun maddelerinin değişmesi halinde, yeni kanunun karşılık gelen maddelerine atıf yapılmış sayılır.
 • Bir davada, birden fazla hukuk Dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi, uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen Daire tarafından yapılır. Uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birden fazla Dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, bunlardan Türk Borçlar Kanunu’ndaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli Daire tarafından yapılır.
 • Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yazılı özel sözleşme türleri arasındaki karma bir sözleşmeye ya da TBK’da düzenlenen birden fazla özel sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, özel sözleşme türlerinin kanunda yer aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli Daire tarafından yapılır.
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli Daire tarafından yapılır.
 • Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskân Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkânı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 125. maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi, ayın uyuşmazlığını inceleyecek Daire tarafından yapılır.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, hâkimlerin fiil ve kararlarından dolayı Devlet aleyhine açılan tazminat davalarının ilk derece yargılaması asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili hukuk Dairesi tarafından yapılır.
 • Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. maddesi gereğince verilen yapı kayıt belgelerinden kaynaklanan hüküm ve kararların incelemesi iş bölümü kararındaki temel görev esas alınmak suretiyle ilgili hukuk Dairesi tarafından yapılır.
 • Hukuk Dairelerinin görevleri altında yer alan “hatırlatma”ların amacı, temyiz incelemesi ile görevli hukuk Dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karşılaşılabilecek yanılmaları önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat çekmektir.
 • Özel Dairelerce ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen görevsizlik kararlarının kesinleşmesi üzerine yargı yeri belirlenmesi (merci tayini) Hukuk Genel Kurulunca yapılır.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 286. maddesi uyarınca, bilirkişilerin hukuki sorumluluğundan kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu bölge adliye mahkemesince verilen kararların incelenmesi asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili hukuk Dairesi tarafından yapılır.
 1. HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev: Gayrimenkul Mülkiyeti, Tapu Sicili, Kadastro Hukuku

 • Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 04.1974 tarihli ve 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Türk Borçlar Kanunu’nun 19. maddesine (genel muvazaaya) dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 4. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK’nın 290, 291, 292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Cemaat vakıflarınca açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin olarak açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 4721 sayılı TMK’nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dâhil) dayanılarak genel mahkemelerde açılan (3402 Kadastro Kanunu m. 12) tapu iptal ve tescil davaları,

Hatırlatma:

 • imar mevzuatına göre oluşturulan tapu kayıtları hakkında zilyetlik sebebine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davaları hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 7. Hukuk Dairesine aittir.
 • Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil ile bu nitelikteki taşınmazların daha sonra her ne suretle olursa olsun tapuya kaydedilmesi nedeniyle (imar mevzuatına göre oluşturulan tapu kayıtlarına karşı açılan tapu iptali ve tescil davaları hariç) bu taşınmazlar hakkında açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Hazine tarafından, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, men’i müdahale, ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan (TMK m. 713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 14) tapu iptali ve tescil istekli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Arazi toplulaştırmasından kaynaklanan ayni hak istemine ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar.

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Medeni Hukuk

Temel Görev: Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)

 • 4721 sayılı TMK’nın “Aile Hukuku” başlıklı ikinci kitabının, “Evlilik Hukuku” başlıklı 1. kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karı- koca arasında Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan eşya ve alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 4721 sayılı TMK’nın “Aile Hukuku” başlıklı ikinci kitabının, “Hısımlık” başlıklı 2. kısmında yer alan, “Soybağının Kurulması” başlıklı 1. bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile “Aile” başlıklı 2. bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

* Ev balkanının sorumluluğundan (TMK m. 369) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanılarak alınan tedbirler,
 • Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme’ye ve 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’a göre açılan (çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar,
 • Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m. 202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 4721 sayılı TMK’nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. kitabının “Gerçek Kişiler” başlıklı 1. kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar,
 • 4721 sayılı TMK’nın 2. kitabının, “Hısımlık” başlıklı 2. kısmında yer alan “Soy Bağının Kurulması” başlıklı 1. bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m. 282 ila 320: Soybağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • 4721 sayılı TMK’nın 2. kitabının, “Vesayet” başlıklı 3. kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

 

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Kira Sözleşmeleri, Sözleşme Hukuku, Tüketici Hukuku

 • Kararı veren mahkemenin sıfatına, nitelendirmesine ve sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, geçersiz sözleşmeden kaynaklanan (sebepsiz zenginleşmeden) (TBK m. 77 ila 82) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK’nın 65 vd. maddeleri, TMK m. 369 vb.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet aboneliği sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • 2004 sayılı İÎK’nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararları ile kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz incelemesi 12. Hukuk Dairesine aittir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile hizmet sağlayıcıları arasında (hastane, eczane, optik vb.) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan ve diğer Dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer Dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • 6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine,
 • Estetik amaçlı ameliyatlar ve diş tedavi, protez vb. yapımından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile araç tamiri, fotoğraf ve video çekimi de dahil olmak üzere işin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın tüm eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine,
 • Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama vefaktoring sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine,
 • Tarafına bakılmaksızın hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 1. U) 4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen eser, taşıma, sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen eser, taşıma, sigorta ve bankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli Dairelerinde bakılmaya devam edilecektir.

 

 • İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan ve 6., 11. Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar,
 • Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı Kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer Hukuk Dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Orman Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle îdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Tarafları tacir olup, İİK’mn 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • İcra ve İflas Kanunu’nun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Siyasi partilere, meslek kuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’dan doğan ve bu kanundan dolayı diğer Dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,
 • Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca verilen hüküm ve kararlar,
 • Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 3. Hukuk Dairesinin görevinde olan davalarla birlikte görülen ve davalılarından birinin de mesleki sorumluluk sigorta şirketinin olduğu uyuşmazlıklarda verilen hüküm ve kararlar.

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: Haksız Fiil Tazminatı, Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku

 • Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb. dâhil) davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine,
 • Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan (sigortanın taraf olmadığı) maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Trafik kazası sonucu oluşan maddi hasara ilişkin tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK’nın 24 ve TBK’nın 58. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna ilişkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı davalar ayrıktır.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Sigortanın taraf olduğu ve trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuen tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun’dan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Riziko mahalli konut ve işyeri olan mal ve sorumluluk sigortası sözleşmesi ile taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil) verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 3. Hukuk Dairesinin görevinde olan davalarla birlikte görülen ve davalılarından birinin de mesleki sorumluluk sigorta şirketinin olduğu uyuşmazlıklarda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev: Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Tazminat, Kat Mülkiyeti

 • Mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Mahkemeler tarafından kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi ve taşınmaz bedelinin tahsili davaları ile birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararlar,
 • Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK m. 1007) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Adli Yargı Kolu içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),
 • a- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

b- Kat mülkiyeti kurulmak suretiyle şüyuun (ortaklığın) giderilmesi davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

* Diğer şüyuun (ortaklığın) giderilmesi davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 7. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

 • Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Kanun’un 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. madde uygulaması sırasında, kat irtifakı ve kat mülkiyetine tabi taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi taşınmazlara ilişkin bağımsız bölüme ilave yapılması, ortak alanlara inşaat yapılması, mimari projeye aykırı yapılaşmalardan kaynaklanan müdahalenin men’i, tadilat projelerine izin verilmesi vb. davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

ALTINCI HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: Eser Sözleşmeleri, Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku

 • İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın tüm eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,
 • Estetik amaçlı ameliyatlar ve diş protez vb. yapımından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile araç tamiri, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Arsa payı ya da kat karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • 2004 sayılı İİK’nın 94. maddesine göre icra müdürlüğünden alınan yetkiye dayalı olarak yüklenici alacaklısı tarafından arsa sahibi aleyhine açılan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve kararlar,
 • Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,
 • Tarafına bakılmaksızın hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,
 • 2004 sayılı İÎK uyarınca icra mahkemeleri ile genel mahkemelerde görülen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,
 • 2004 sayılı İÎK’nın 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikâyet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikâyetler) sonunda verilen hüküm ve kararlar.

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku-Medeni Hukuk

Temel Görev: Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul Mülkiyetinin Sınırları, Ortaklığın Giderilmesi, Miras Hukuku

 • Sınırlı ayni haklara (TMK m. 779 vd.) ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Onalım hakkı, sözleşmeden doğan onalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Kadastro sonucu oluşan sicile karşı, kadastrodan önceki nedenlerle açılan iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Aşağıda yazılı davalar gibi şahsi haklara dayalı ve taşınmaz mallarla ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar:
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tahsis kararlarından kaynaklanan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli ve 20/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı),

Hatırlatma:

 • Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken tescil) tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Su yoluna vaki müdahalenin men’i ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, TMK’nın 737. maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin davalar (komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) davaları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Kat mülkiyeti kurulmak suretiyle şüyuun (ortaklığın) giderilmesi davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • îmar mevzuatından kaynaklanan davalar ile imar mevzuatına göre oluşturulan tapu kayıtları hakkında zilyetlik sebebine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine,
 • 2981 sayılı Kanun’un 10/b maddesi ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Üçüncü Kitabında yer alan “Miras Hukuku” hükümlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında “sözleşmeye aykırılık” ya da “geçersizlik” iddiasıyla (TBK m. 611 vd.) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tapuya kayıtlı taşınmazlarda, haricen satın alma ve zilyetliğe dayalı tapu iptali-tescil davası ve birlikte terditli olarak açılan alacak isteklerine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 14, 17) açılan tescil davaları ile mülkiyetin ve zilyetliğin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları ile bu nitelikteki taşınmazların daha sonra her ne suretle olursa olsun tapuya kaydedilmesi nedeniyle (imar mevzuatına göre oluşturulan tapu kayıtlarına karşı açılan tapu iptali ve tescil davaları hariç) bu taşınmazlar hakkında açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK’nm 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,
 • Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Mahkemeler tarafından kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi ve bedelinin tahsili davaları ile birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Türk Medeni Kanunu’nun 981 vd. maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

 

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk

Temel Görev: Kadastro Hukuku, Tüzel Kişiler

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Kişiler Hukuku” başlıklı 1. kitabının “Tüzel Kişiler” başlıklı 2. kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Türk Medeni Kanunu’nun 56 ilâ 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi demekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
 • Türk Medeni Kanunu’nun 101 vd. maddeleri kapsamında kalan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi ayrıca Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na tabi olan vakıflarda, vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar,
 • 2613, 5602 ve 766 sayılı Kanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan ilk tesis kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu kadastro mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 18. maddesi uyarınca yapılan “Afet Kadastrosu”ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkında sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 41) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkmdaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastrosu ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 (6292 sayılı Kanun) sayılı kanun ya da 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun (5831 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen) Ek 4. maddesi uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan veya kesinleşmiş 2/B alanları hakkında zilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
 • 2981 sayılı Kanun’un 10/b maddesi ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine,
 • İmar mevzuatından kaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 7. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptali ve tescil davaları,
 • Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi (6831 sayılı Kanun’un 4999 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile değişik 9/son maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

 

 • Orman İdaresi ya da Hâzinenin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırma yapılması gerekli olan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve el atmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı Kanun’un 30/2. maddesi uyarınca re’sen araştırma yapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereken ya da 6831 sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli bulunan davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,
 • 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev: İş Hukuku

 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

Hatırlatma:

 • 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 10. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • 4857 sayılı îş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,
 • 4857 sayılı îş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. maddesi gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,
 • 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
 • 854 sayılı Deniz İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan işsizlik ödeneğine ilişkin (işçinin, Türkiye İş Kurumu veya işverenin taraf olduğu) davalar,
 • Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

ONUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev: Sosyal Güvenlik Hukuku

Aşağıda yazılı davalar hakkında, iş mahkemelerince veya iş mahkemesi sıfatıyla verilen hüküm ve kararlar:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu davalar,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
 • 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
 • 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),
 • Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar,
 • Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 4447 sayılı îşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan işsizlik ödeneğine ilişkin davalar hariç),
 • Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
 • 3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanun’lar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
 • 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
 • îş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • 6183 sayılı Kanun uyarınca taşınır malların ihalesinin feshi ile ilgili olarak iş mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar.

ON BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankalar Hukuku

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • 6098 sayılı TBK’nın 520 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine,
 • Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) ile TTK’nın 1472. maddesinden kaynaklanan sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 4. Hukuk Dairesine,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969; TTK 4/1) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547-554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu’ndan kaynaklanan alacak davaları,

Hatırlatma:

 • Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1521. maddesinde sayılan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları yanında İÎK’nm 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve ÎİK’nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameleri dâhil) ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’dan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Tarafları tacir olup, ÎİK’nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları, Hatırlatma:
 • Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK’nın 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Kooperatifler Hukuku ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;
  • İİK’nın 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
  • İİK’nın 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
  • İİK’nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Tacirler arasında, (aşağıda 12. Hukuk Dairesinin görevine giren işler dışındaki) kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 3. Hukuk Dairesine aittir.
 • Tacirler arasında, 2004 sayılı İİK’nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar ile kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz inceleme görevi 12. Hukuk Dairesine aittir.
 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine,
 • Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,
 • Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar.

ON İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: İcra ve İflas Hukuku

 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • İcra ve İflas Kanunu uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • İcra ve İflas Kanunu’nun 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,
 • İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,
 • Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
 • 6183 sayılı Kanun’un 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,
 • Taşınmazın ihalesi üzerine ÎİK’nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile ÎİK’nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
 • Rehnin (menkul ve gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerle (İİK m. 145 vd.) ilgili itiraz ve şikâyetler ile ipoteğin kaldırılması (İİK m. 153) talebi üzerine icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar. Alacaklıların İİK’nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,
 • tcra ve îflas Kanunu’nun 16. babında 331 ilâ 354’üncü maddeleri arasında düzenlenen suçlar ve kabahatler hakkında verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 76. maddesinde düzenlenen tazyik hapsi hakkında verilen hüküm ve kararların kanun yararına bozma istemlerini inceleme görevi de 12. Hukuk Dairesine aittir.
 • İcra ve İflas Kanunu’nun 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
 • Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,

Hatırlatma:

 • Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine aittir.
 • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 • îcra ve İflas Kanunu’nun 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (ÎİK m. 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar,
 • îcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.
 1. YARGITAY CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ
 2. A) ORTAK HÜKÜMLER
 • Bu iş bölümündeki düzenlemeler, yürürlüğe girdiği tarih dâhil olmak üzere tebliğnamesi bu tarihten sonra tanzim olunan işler için geçerli olup temyiz incelemesi bu iş bölümüne göre görevli bulunan Ceza Dairesi tarafından yapılır.
 • îş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen tebliğnameler, iş bölümündeki düzenlemeler esas alınarak görevli Ceza Dairesine gönderilir.
 • Ceza Daireleri, yürürlük tarihinden önce kendisine gelen ve daha önceden gelip de bozma ya da her ne suretle olursa olsun Daire dışına gönderilen işleri sonuçlandırır. İşin birden fazla Dairece temyiz incelemesinin yapıldığı hâllerde ise temyiz incelemesi, işi Daire dışına en son gönderen Dairece yapılır.
 • Daha önce başka Dairelerde görülmekte olup da Dairesi değiştirilen dava dosyaları tekrar Yargıtaya gelmesi hâlinde mevcut hâlleriyle ilgili Daireye/Dairelere gönderilir ve bu Dairece sonuçlandırılır. Bu iş bölümünün yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay incelemesinden geçmiş ya da geri çevirme kararma konu olan dosyaların, tekrar Yargıtaya gelmesi hâlinde ya da olağanüstü yasa yollarından kaynaklanan taleplerde inceleme bu iş bölümüne göre görevli Daire/Daireler tarafından yapılır.
 • Ceza Dairelerinin görevlerinin belirlenmesinde, mahkûmiyet kararlarında mahkeme hükmündeki, mahkûmiyet dışındaki kararların temyiz incelemesinde ise iddianame, varsa görevsizlik kararı ya da diğer dava açan belgedeki nitelenen suç esas alınır.
 • Temyiz incelemesine konu olan suçların ceza miktarlarında sonradan değişiklik olması hâlinde tebliğname tarihindeki suçun temel şekline göre ceza miktarları göz önünde bulundurularak görevli Ceza Dairesi belirlenir.
 • Birden fazla suçun yer aldığı hükümlerin temyiz incelemesi, incelemeye konu suçlardan yaptırımı en ağır olanına bakmakla görevli Dairece yapılır. Çeşitli suçlara ilişkin açılan davalardan en ağırı belirlenirken suçun temel şekline göre hapis cezasının üst sınırı daha fazla olan suça ilişkin dava daha ağır, üst sınırların eşit olması hâlinde ise alt sınırı daha fazla hapsi gerektiren suça ilişkin davanın daha ağır olduğu kabul edilir. Hapis cezası ile birlikte öngörülen adli para cezaları ise, her iki suça ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının eşit olması hâlinde nazara alınır. Suçların alt ve üst sınırlarının aynı olması durumunda ise temyiz incelemesi, tebliğnamenin düzenlendiği Daire tarafından sonuçlandırılır. Ancak temyiz incelemesine konu ve ceza miktarları eşit olan suçlardan birisi özel ceza kanununda, diğeri TCK’da düzenlenen suç ise temyiz incelemesi özel ceza kanunundaki suça bakmakla görevli Daire tarafından yapılır.

Temyiz kanun yoluna tabi olmaması nedeniyle ilk bakışta reddedilecek temyiz talepleri ile yalnızca sanık lehine vekâlet ücreti hükmedilmesi istemine yönelik temyiz talepleri görevli Dairenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.

Çeşitli suçlara ait davalarda, itirazı kabil kararlar nazara alınmadan, suçların en ağırını incelemeye yetkili olan Daire görevlidir.

İtiraz yoluna tabi olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararların mercide yanılma suretiyle ya da sehven temyizi hâlinde inceleme, bu suçlara bakmakla görevli Dairece yapılır. Ancak aynı dosyada itiraz yoluna tabi olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararlar, diğer suçlarla birlikte temyiz edilmiş olsa bile görevli Dairenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.

 • Tek başına temyiz edilen müsadere veya diğer güvenlik tedbirlerine ilişkin kararların incelemesi, söz konusu kararın ilgili olduğu suçu incelemekle görevli Dairece yapılır.
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenip yaptırım bakımından Türk Ceza Kanunu’na atıf yapılan suçlara ilişkin olağan ve olağanüstü yasayolu incelemesi; 1632 sayılı Kanun’da yer alan ağırlatıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin atıf yapılan suça ilişkin temyiz davasına bakmakla görevli olan Dairece, yaptırımı müstakilen 1632 sayılı Kanun’da düzenlenen suçlara ilişkin ise Yargıtay 7. Ceza Dairesince yapılır.
 • 12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 36. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 307. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile aynı Kanun’un 38. maddesiyle 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen Geçici 10. madde uyarınca, kararına direnden Dairece, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilen dosyalara ilişkin olarak Genel Kurulca yapılan inceleme sonucunda, verilen kararın niteliği gereği dosyanın Yargıtay Ceza Dairesine gönderilmesinin gerektiği hâllerde, dosya anılan maddeler uyarınca direnme kararını inceleyip kısmen veya tamamen yerinde görmeyen Daire tarafından sonuçlandırılır.
 • îlk derece yargılamasına tabi olup da iddianamenin kabulüne karar verilen veya kanunen öngörülen süre sonunda iade edilmemesi nedeniyle iddianamesi kabul edilmiş sayılan dava dosyalan devir işlemine tabi tutulmazlar.
 • Bütün devir ve tevzi işlemleri UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak sırasıyla gerçekleştirilir.
 • 3713 sayılı Kanun’un 4. maddesinde sayılan ve terör amacı ile işlenen suçlara ilişkin işlerin temyiz incelemesi ve ilk derece yargılamalarının suç tiplerine göre ilgili Dairelerince yapılır.
 1. B) CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 81… Kasten öldürme,

Madde 82… Nitelikli hâller,

Madde 83… Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi,

Madde 84… İntihara yönlendirme,

Madde 86… Kasten yaralama,

Madde 87… Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,

Madde 88… Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi,

Madde 97… Terk,

Madde 98… Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 116… Konut dokunulmazlığının ihlâli,

Madde 119… Ortak hüküm (TCK’nın 116. maddesi ile ilgili kısım yönünden),

Madde 141 ilâ 147… Hırsızlık,

Madde 151… Mala zarar verme,

Madde 152… Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri,

Madde 153… İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme,

Madde 160… Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf,

Madde 161… Hileli iflas,

Madde 162… Taksirli iflas,

Madde 163… Karşılıksız yararlanma,

Madde 165… Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi,

Madde 167,168,169… Ortak hükümler,

Madde 289… Muhafaza görevini kötüye kullanma,

Madde 290… Resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması.

ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 76… Soykırım,

Madde 77… İnsanlığa karşı suçlar,

Madde 78… Örgüt,

Madde 219… Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,

Madde 222… Şapka ve Türk Harfleri, (Mülga)

Madde 282… Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Madde 302… Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak,

Madde 303… Düşmanla işbirliği yapmak,

Madde 304… Devlete karşı savaşa tahrik,

Madde 305… Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama,

Madde 306… Yabancı Devlet aleyhine asker toplama,

Madde 307… Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,

Madde 308… Düşman Devlete maddi ve mali yardım,

Madde 309… Anayasayı ihlal,

Madde 310… Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,

Madde 311… Yasama organına karşı suç,

Madde 312… Hükümete karşı suç,

Madde 313… Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan,

Madde 314… Silahlı örgüt,

Madde 315… Silah sağlama,

Madde 316… Suç için anlaşma,

Madde 317… Askerî komutanlıkların gasbı,

Madde 318… Halkı askerlikten soğutma,

Madde 319… Askerleri itaatsizliğe teşvik,

Madde 320… Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma,

Madde 321… Savaş zamanında emirlere uymama,

Madde 322… Savaş zamanında yükümlülükler,

Madde 323… Savaşta yalan haber yayma,

Madde 324… Seferberlikle ilgili görevin ihmali,

Madde 325… Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü,

Madde 326… Devletin güvenliğine ilişkin belgeler,

Madde 327… Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme,

Madde 328… Siyasal veya askeri casusluk,

Madde 329… Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama,

Madde 330… Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,

Madde 331… Uluslararası casusluk,

Madde 332… Askeri yasak bölgelere girme,

Madde 333… Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik,

Madde 334… Yasaklanan bilgileri temin,

Madde 335… Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini,

Madde 336… Yasaklanan bilgileri açıklama,

Madde 337… Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama,

Madde 338… Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi,

Madde 339… Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma,

Madde 340… Yabancı Devlet başkamna karşı suç,

Madde 341… Yabancı Devlet bayrağına karşı hakaret,

Madde 342… Yabancı Devlet temsilcilerine karşı suç,

Madde 343… Karşılıklılık koşulu,

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun’dan kaynaklanan suçlar,

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,

4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar, 07.12.1994 tarih ve 4053 sayılı Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesine eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Kanun’a göre ve Askeri Yargıtaydan gönderilen dava ve işler ile aynı Kanun uyarınca adli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olan işler,

 1. Ceza Dairesinin baktığı işlerde yapılan değişiklik nedeniyle daha önce 9. Ceza Dairesince ilk derece yargılaması yapılan dosyalardan kanun yolu incelemesinden dönenlere 3. Ceza Dairesi tarafından bakılmasına.

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 79… Göçmen kaçakçılığı,

Madde 80… İnsan ticareti,

Madde 108… Cebir,

Madde 111… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 112… Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi,

Madde 113… Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Madde 114… Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi,

Madde 115… înanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme,

Madde 117… îş ve çalışma hürriyetinin ihlali,

Madde 118… Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi,

Madde 119… Ortak hüküm (TCK’nın 112, 113, 114, 115 ve 117. maddeleri ile ilgili kısımlar yönünden),

Madde 120… Haksız arama,

Madde 121… Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi,

Madde 122… Nefret ve ayırımcılık,

Madde 124… Haberleşmenin engellenmesi,

Madde 125… Hakaret,

Madde 126… Mağdurun belirlenmesi,

Madde 127… İsnadın ispatı,

Madde 128… İddia ve savunma dokunulmazlığı,

Madde 129… Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret,

Madde 130… Kişinin hatırasına hakaret,

Madde 131… Soruşturma ve kovuşturma koşulu,

Madde 181… Çevrenin kasten kirletilmesi,

Madde 182… Çevrenin taksirle kirletilmesi,

Madde 183… Gürültüye neden olma,

Madde 184… İmar kirliliğine neden olma,

Madde 220… Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Madde 221… Etkin pişmanlık,

Madde 225… Hayasızca hareketler,

Madde 227… Fuhuş,

Madde 232… Kötü muamele,

Madde 233… Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali,

Madde 265… Görevi yaptırmamak için direnme,

Madde 299… Cumhurbaşkanına hakaret,

Madde 300… Devletin egemenlik alametlerini aşağılama,

Madde 301… Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama.

 

Madde 235… İhaleye fesat karıştırma,

Madde 236… Edimin ifasına fesat karıştırma,

Madde 237… Fiyatları etkileme,

Madde 238… Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,

Madde 239… Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması,

Madde 240… Mal veya hizmet satımından kaçınma,

Madde 241… Tefecilik,

Madde 242… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 247… Zimmet,

Madde 248… Etkin pişmanlık,

Madde 249… Daha az cezayı gerektiren hâl,

Madde 250… İrtikap,

Madde 251… Denetim görevinin ihmali,

Madde 252… Rüşvet,

Madde 253… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 254… Etkin pişmanlık,

Madde 255… Nüfuz ticareti,

Madde 257… Görevi kötüye kullanma,

Madde 258… Göreve ilişkin sırrın açıklanması,

Madde 259… Kamu görevlisinin ticareti,

Madde 260… Kamu görevinin terki veya yapılmaması,

Madde 261… Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,

Madde 262… Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,

Madde 263… Kanuna aykırı eğitim kurumu açma ve işletme,

Madde 264… Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, Madde 266… Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, Yargı yeri belirlemeleri ve dava nakli.

ALTINCI CEZA DAİRESİ

Madde 106… Tehdit,

Madde 107… Şantaj,

Madde 148… Yağma,

Madde 149… Nitelikli yağma,

Madde 150… Daha az cezayı gerektiren hâl,

Madde 167,168,169… Ortak hükümler.

YEDİNCİ CEZA DAİRESİ

1918, 4926, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunları ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’ndan kaynaklanan işler,

4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar. (Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

İstisnalar hariç olmak üzere özel ceza kanunlarından veya Kabahatler Kanunu’ndan doğan ve başka Dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar ile 11.04.2013 ile 28.06.2014 tarihleri arasında işlenen 6455 sayılı Kanun ile değişik 5607 sayılı Kanun’un tütün, tütün mamulleri ile her türlü alkollü içki kaçakçılığı suçları ile akaryakıt kaçakçılığı suçlarına ilişkin Kanun’un 3/10, 11, 12 ve 18. madde ve fıkralarında düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler.

Madde 94… İşkence,

Madde 95— Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,

Madde 96… Eziyet,

Madde 109… Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Madde 110… Etkin pişmanlık,

Madde 111… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 154… Hakkı olmayan yere tecavüz,

Madde 170… Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

Madde 171… Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması,

Madde 172… Radyasyon yayma,

Madde 173… Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,

Madde 174… Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,

Madde 175… Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğün ihlâli,

Madde 176… İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,

Madde 177… Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,

Madde 178… İşaret ve engel koymama,

Madde 188… Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, (1/2)

Madde 189… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, (1/2)

Madde 190… Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, (1/2)

Madde 191… Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, (1/2)

Madde 192… Etkin pişmanlık, (1/2)

Madde 197… Parada sahtecilik,

Madde 198… Paraya eşit sayılan değerler,

Madde 199… Kıymetli damgada sahtecilik,

Madde 200… Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,

Madde 201… Etkin pişmanlık,

Madde 202… Mühürde sahtecilik,

Madde 213… Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,

Madde 214… Suç işlemeye tahrik,

Madde 215… Suçu ve suçluyu övme,

Madde 216… Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,

Madde 217… Kanunlara uymamaya tahrik,

Madde 218… Ortak Hükümler,

Madde 223… Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması,

Madde 224… Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali,

Madde 228… Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,

Madde 229… Dilencilik,

Madde 230… Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören,

Madde 234… Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,

Madde 243… Bilişim sistemine girme,

Madde 244… Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,

Madde 245… Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,

Madde 246… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 256… Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,

Madde 267… İftira,

Madde 268… Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması,

Madde 269… Etkin pişmanlık,

Madde 270… Suçu üstlenme,

Madde 271… Suç uydurma,

Madde 272… Yalan tanıklık,

Madde 273… Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler,

Madde 274… Etkin pişmanlık,

 

Madde 275… Yalan yere yemin,

Madde 276… Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık,

Madde 278… Suçu bildirmeme,

Madde 279… Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi,

Madde 280… Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,

Madde 281… Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,

Madde 283… Suçluyu kayırma,

Madde 284… Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,

Madde 287… Genital muayene,

Madde 291… Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,

Madde 292… Hükümlü veya tutuklunun kaçması,

Madde 293… Etkin pişmanlık,

Madde 294… Kaçmaya imkan sağlama,

Madde 295… Muhafızın görevini kötüye kullanması,

Madde 296… Hükümlü veya tutukluların ayaklanması,

Madde 297… İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak,

Madde 298… Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme,

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’a ilişkin işler,

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na ilişkin işler,

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a ilişkin işler,

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun’a ilişkin işler, (1/2)

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun’a ilişkin işler, (1/2)

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun’a ilişkin işler, (1/2)

Bu iş bölümüne göre Ceza Dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCK’dan kaynaklanan tüm diğer suçlar,

Bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş bölümü değişikliği nedeniyle Yargıtay 10. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan TCK’nın 188, 189, 190, 191 ve 192. maddelerine ilişkin işler ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun’a ilişkin işler, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun’a ilişkin işler ve 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun’a ilişkin işler (1/3) oranında Yargıtay 8. Ceza Dairesine “Ortak Hükümlerin” 11 ve 12. bendindeki düzenlemeler gözetilerek UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devredilir.

DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 99… Çocuk düşürtme,

Madde 100… Çocuk düşürme,

Madde 101… Kısırlaştırma,

Madde 102… Cinsel saldırı,

Madde 103… Çocukların cinsel istismarı,

Madde 104… Reşit olmayanla cinsel ilişki,

Madde 105… Cinsel taciz,

28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı kararıyla 9. Ceza Dairesine bırakılan ve hâlihazırda Dairede yargılaması devam eden ilk derece dosyalarına 9. Ceza Dairesinde bakılmasına devam edilmesine.

Madde 185… Zehirli madde katma,

Madde 186… Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti,

Madde 187… Kişilerin hayatım ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma,

Madde 188… Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, (1/2)

Madde 189… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, (1/2)

Madde 190… Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, (1/2)

Madde 191… Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, (1/2)

Madde 192… Etkin pişmanlık, (1/2)

Madde 193… Zehirli madde imal ve ticareti,

Madde 194… Sağlık için tehlikeli madde temini,

Madde 195… Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma,

Madde 196… Usulsüz ölü gömülmesi,

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun’a ilişkin işler, (1/2)

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun’a ilişkin işler, (1/2)

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun’a ilişkin işler, (1/2)

Bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş bölümü değişikliği nedeniyle Yargıtay 10. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan TCK’nın 188, 189, 190, 191 ve 192. maddelerine ilişkin işler ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun’a ilişkin işler, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun’a ilişkin işler ve 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından însan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun’a ilişkin işler (1/3) oranında Yargıtay 8. Ceza Dairesine “Ortak Hükümlerin” 11 ve 12. Bendindeki düzenlemeler gözetilerek UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devredilir.

ON BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 155… Güveni kötüye kullanma,

Madde 156… Bedelsiz senedi kullanma,

Madde 157… Dolandırıcılık,

Madde 158… Nitelikli dolandırıcılık,

Madde 159… Daha az cezayı gerektiren hâl,

Madde 164… Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi,

Madde 166… Bilgi vermeme,

Madde 167,168,169… Ortak hükümler,

Madde 203… Mühür bozma,

Madde 204… Resmî belgede sahtecilik,

Madde 205… Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

Madde 206… Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan,

Madde 207… Özel belgede sahtecilik,

Madde 208… Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

Madde 209… Açığa imzanın kötüye kullanılması,

Madde 210… Resmî belge hükmünde belgeler,

Madde 211… Daha az cezayı gerektiren hâl,

Madde 212… İçtima,

Madde 231… Çocuğun soybağını değiştirme,

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işler,

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun gereğince açılan davalar.

(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

Madde 85… Taksirle öldürme,

Madde 89… Taksirle yaralama,

Madde 90… însan üzerinde deney,

Madde 91… Organ ve doku ticareti,

Madde 92… Zorunluluk hâli,

Madde 93… Etkin pişmanlık,

Madde 123… Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma,

Madde 132… Haberleşmenin gizliliğini ihlal,

Madde 133… Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

Madde 134… Özel hayatın gizliliğini ihlal,

Madde 135… Kişisel verilerin kaydedilmesi,

Madde 136… Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,

Madde 137… Nitelikli hâller,

Madde 138… Verileri yok etmeme,

Madde 139… Şikâyet,

Madde 140… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 179… Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,

Madde 180… Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma,

Madde 226… Müstehcenlik,

Madde 277… Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs,

Madde 285… Gizliliğin ihlali,

Madde 286… Ses ve görüntülerin kayda alınması,

Madde 288… Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan işler,

5271 sayılı CMK’nın 141 ilâ 144. maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat.

 • 1- 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerine ait iş bölümü karar tasarısının oy birliğiyle ONAYLANMASINA;
 • Yargıtay Başkanlar Kurulunca kabul edilip, Büyük Genel Kurulca onaylanan iş bölümü kararının Resmi Gazetede yayımlanması için gönderilmesine, Resmi Gazetede yayımlanmasını izleyen aybaşından itibaren uygulanmaya başlanılmasına;
 • Kabul edilen iş bölümü kararının;
 1. Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay kararları dergisinde yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne,
 2. Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına,
 3. Kararın elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP dosya gönderme formu ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
 • Yargıtay Başkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına,

18.01.2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Yargıtay’da dairelerin iş bölümü yeniden belirlendi

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

İşçi Danışmanlık ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!